Klar kommunikation skaber et trygt arbejdsliv i Habitushusene

Lanceringen af et nyt onboardingprogram hos Habitushusene

Nye kollegaer betyder nye hjælpende hænder. Når virksomheder som Habitushusene ansætter nye medarbejdere, er det i starten uundgåeligt, at de ikke kun selv bidrager som en ressource, men at de også har brug for deres kollegaers. Når man skal gå fra ikke at vide noget, til at vide det hele, har man brug for at blive guidet.

Sådan fungerer Habitushusenes onboardingprogram

Habitushusenes onboarding fungerer nu sådan, at nye medarbejdere online kan tilgå alt den information, de skal bruge, for at blive dygtige medarbejdere. Kronologien i informationen er låst, og det er først, når vores medarbejdere har set den første video, at de kan gå videre til den næste.

Tryghed skaber overskud til nærvær hos Habitushusenes nye medarbejdere

Når vi har sikret en rolig oplæringsproces, hvor vores ansatte ikke på noget tidspunkt behøver at være i tvivl om, at de nok skal blive klædt godt på, både administrativt og pædagogisk, giver vi dem mulighed for at være nærværende. Man bliver meget bedre til at passe på andre, hvis man selv er tryg.

Samspillet mellem digital og fysisk oplæring i Habitushusene

Læringsmaterialet, som nye ansatte i Habitushusene kan finde online, skal aldrig substituere den fysiske oplæring — det skal understøtte. Ved at have et online onboardingsystem sikrer vi hos Habitushusene, at vores medarbejdere får en tilpas mængde af information, der hverken er over- eller understimulerende. Vi sikrer også nye ansatte altid ved, hvor de kan søge efter information uden at det kræver, at deres kollegaer behøver være en del af den proces. Vi har altså skabt en platform, hvorpå de på selvstændig vis altid kan orientere sig, hvis der er noget, de bliver i tvivl om.

Onboardingprogram gav fornyet fokus på Habitushusenes kerneværdier

Ønsket om, at give nye ansatte i Habitushusene den bedst mulige start på deres arbejdsliv hos os, er endt med at bringe flere fordele med sig. Det har været umuligt at arbejde med en ny onboardingproces uden først at sætte sig ind i, hvad den eksisterende bestod af. Vores arbejde med onboarding har igen sat fokus på, hvad det er, der gør, at vores medarbejdere er dygtige. Det er nemlig kun efter man har været helt nede i materien på de daglige arbejdsprocesser, at det giver mening at tale om, hvad nye medarbejdere skal lære — og i hvilken rækkefølge.

--

--

Martin Godske fungerer som administrerende direktør i Habitus. Habitus dækker over bosteder i hele Danmark.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Martin Godske

Martin Godske

Martin Godske fungerer som administrerende direktør i Habitus. Habitus dækker over bosteder i hele Danmark.