Klar kommunikation skaber et trygt arbejdsliv i Habitushusene

Lanceringen af et nyt onboardingprogram hos Habitushusene

Sådan fungerer Habitushusenes onboardingprogram

Tryghed skaber overskud til nærvær hos Habitushusenes nye medarbejdere

Samspillet mellem digital og fysisk oplæring i Habitushusene

Onboardingprogram gav fornyet fokus på Habitushusenes kerneværdier

--

--

--

Martin Godske fungerer som administrerende direktør i Habitus. Habitus dækker over bosteder i hele Danmark.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Martin Godske

Martin Godske

Martin Godske fungerer som administrerende direktør i Habitus. Habitus dækker over bosteder i hele Danmark.

More from Medium

Route 66 Buzz-Revolver Hits from ‘66

Kyrie Irving’s career-best 60 helps Brooklyn Nets register their 4th straight win

Non-Primals