Martin Godske om at tage den pædagogiske disciplin seriøst

Årshjulet som vigtigt redskab

--

--

Martin Godske fungerer som administrerende direktør i Habitus. Habitus dækker over bosteder i hele Danmark.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Martin Godske

Martin Godske

Martin Godske fungerer som administrerende direktør i Habitus. Habitus dækker over bosteder i hele Danmark.