Martin Godske om at tage den pædagogiske disciplin seriøst

Årshjulet som vigtigt redskab

Derudover er årshjulet et værktøj der gør det muligt at evaluere på de forskellige pædagogiske indsatser løbende. Virker de? Og bidrager de til borgerens trivsel og velvære? For pædagogik er ikke noget man ‘bare gør’ og der er et stort udviklingspotentiale fra den måde, vi har talt om pædagogik på de sidste mange generationer. Både i forhold til den oplevelse, som borgere har med at møde det socialpædagogiske system, men også den oplevelse pædagoger har af at arbejde i det. Når vi taler om gode strukturer der skal sikre livskvalitet, så skal det både være strukturer der bidrager til borgerne og til pædagogernes livskvalitet. Det nytter ikke noget, at der findes hverdage på de socialpædagogiske bosteder, hvor arbejdet med borgerne bliver så tungt, at man bliver slidt ned af det. Ifølge Martin Godske har pædagogik alt for længe fået lov til at være noget man gør, på baggrund af mavefornemmelser og en iboende lyst til at være omsorgsfuld. “Vi kan aldrig regne mennesket ud af pædagogikken, men ligesom alle andre fag, er det også en disciplin der er funderet i videnskab. Vi ved rigtig meget om mennesker, og hvis vi begynder at tage den viden seriøst, så kan vi også omsætte den til livskvalitet” fortæller Martin Godske. “Alt i alt, så er formålet, at vi skal kunne sikre, at så mange mennesker som muligt, har det så godt som muligt”.

--

--

Martin Godske fungerer som administrerende direktør i Habitus. Habitus dækker over bosteder i hele Danmark.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store